Oferta

BHP Luboń

Nadzór i obsługa BHP dla firm

Pracodawca, bez względu na to, ilu zatrudnia pracowników, obowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć to zadanie specjalistom spoza zakładu pracy. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla pracodawcy. Może bowiem sam zająć się prowadzeniem przedsiębiorstwa, a kwestie związane z obsługą BHP powierzyć osobom, które zaznajomione są z obowiązującymi przepisami i normami, a przede wszystkim mają duże doświadczenie w tej kwestii.

Zainteresowany współpracą w Luboniu?

bhp - obsługa i nadzór

Specjaliści od obsługi BHP — kiedy są potrzebni?

Zewnętrzna firma świadcząca usługi BHP przejmuje na siebie związane z tym obowiązki. Chodzi przede wszystkim o nadzór BHP, czyli znalezienie wszelkich ewentualnych zagrożeń czy niepożądanych zdarzeń, a następnie ich usunięcie. W dalszej kolejności natomiast – o pilnowanie, by bezpieczne i higieniczne warunki pracy były wciąż zapewnione. Pod uwagę brane są obowiązujące przepisy, warunki panujące w danym miejscu, a także wszelkie czynniki szkodliwe mogące wpływać na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Zadaniem takiej firmy jest więc zadbanie o wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy w zakresie BHP.

Co wchodzi w zakres podstawowej obsługi BHP?

Za skorzystaniem z usług zewnętrznego specjalisty przemawia przede wszystkim doświadczenie i umiejętność dokonania obiektywnej oceny warunków pracy. Specjaliści zewnętrzni mają ponadto możliwość bieżącego reagowania w przypadku pojawiających się zagrożeń, inaczej niż inspektorzy działający z centrali. Pozwala to więc zminimalizować ryzyko wystąpienia poważnych wypadków przy pracy. Największą zaletą, jaką niesie za sobą zewnętrzna obsługa BHP, jest stały nadzór, który dla każdego przedsiębiorstwa powinien być jednym z najważniejszych aspektów. Obowiązujące procedury muszą być bowiem zgodne z normami, a pracownicy muszą wykonywać obowiązki w bezpiecznych i komfortowych warunkach.

Szkolenia BHP - Luboń

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w zakładzie pracy. W związku z tym obowiązkiem ciąży na nim konieczność zorganizowania szkoleń BHP i to zarówno dla przyszłych, jak i obecnych pracowników.

Szkolenia BHP - wstępne i okresowe

W naszej firmie oferujemy okresowe i wstępne szkolenia BHP, które pozwolą pracownikom zdobyć wiedzę pozwalającą na bezpieczną pracę w przedsiębiorstwie. Dowiedzą się oni, jak reagować w sytuacjach zagrożenia czy unikać potencjalnych niebezpieczeństw. Przeprowadzamy również okresowe szkolenia BHP niezbędne do aktualizacji wiedzy i zapoznania się z bieżącymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa w pracy. Wiedza wyniesiona z naszych szkoleń pozwoli pracownikom odpowiednio zareagować w niebezpiecznej sytuacji i zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych zagrożeń.

Kompleksowe szkolenia BHP

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi przejść szkolenia BHP. Obowiązek ich organizacji spoczywa na pracodawcy – to właśnie on jest bowiem odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w danym zakładzie. Nie ma jednak wymogu, by pracodawca sam przeprowadzał szkolenia. Może powierzyć to zadanie profesjonalnemu podmiotowi, który organizacją tego typu szkoleń zajmuje się na co dzień.

Szkolenia z pierwszej pomocy

W ramach świadczonych przez nas usług BHP prowadzimy także szkolenia z pierwszej pomocy. Po ich odbyciu uczestnicy będą wiedzieć, jak reagować w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, jak podtrzymać funkcje życiowe czy udzielić pomocy zwiększającej szanse na pełne wyzdrowienie.

Umiejętności wyniesione z naszych kursów przydadzą się zarówno w pracy, jak i poza nią. Pierwsza pomoc przedmedyczna obejmuje bowiem wiedzę w zakresie reagowania w sytuacjach najbardziej powszechnych. Uczestnicy poćwiczą resuscytację i wzywanie pogotowia. Dowiedzą się także, jak ocenić stan poszkodowanego i jak reagować do czasu przybycia ambulansu między innymi w przypadku oparzeń, złamań, ran czy krwotoków.

szkolenia z pierwszej pomocy
Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń