Oferta

Ryzyko zawodowe i wypadki przy pracy

Ryzyko zawodowe, według Ministerstwa Pracy, rozumiane jest jako:

prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy

Pojęcie ryzyka zawodowego zostało ustalone w dyrektywie unijnej z dnia 12 czerwca 1989 roku o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy.

Ryzyko zawodowe w Polsce, regulowane jest przez Kodeks pracy, oraz rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest to: „porównanie poziomu ryzyka, które zostało określone w wyniku dokonania oceny z poziomem, który jest uznawany za akceptowalny”. Ocena ta jest ujęta w Polskiej Normie PN-N18002, jako procedura oceny ryzyka zawodowego:

  • zebranie informacji niezbędnych do oceny korygujących
  • identyfikacja zagrożeń
  • oszacowanie ryzyka zawodowego
  • określenie dopuszczalności
  • ustalenie niezbędnych działań.

Nasza firma wykona dla Państwa Ocenę Ryzyka Zawodowego, zgodnie z przepisami Polskiego prawa, Polskimi Normami oraz oczekiwaniami organów nadzorujących (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna).

Wypadki przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Prowadzimy postępowania powypadkowe, zgodnie z przyjętymi procedurami. Nasz specjalista wykona protokół powypadkowy, skontaktuje się (przesłucha) z poszkodowanym i świadkami zdarzenia oraz organami nadzorującymi prace zespołu powypadkowego.

Zainteresowany współpracą?
Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń